Quy trình giải quyết tố cáo đảng viên của Chi bộ

31/03/2024 13:36:17 202

        Ngày 18/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1144-QĐ/TU về ban hành Quy trình công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ.

Theo Khoản 7 Điều 3 Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương: “Tố cáo trong Đảng là việc công dân, đảng viên báo cho tổ chức đảng hoặc cán bộ, đảng viên có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước của tổ chức đảng hoặc đảng viên mà người tố cáo cho là gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân”. Điều 19 Quy định số 22-QĐ/TW về thẩm quyền giải quyết tố cáo với tổ chức đảng và đảng viên: Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra có nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp ủy cùng cấp; tổ chức đảng có nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách; chi bộ có nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với đảng viên thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp đảng viên là cấp ủy viên các cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý đã nghỉ hưu, nếu bị tố cáo vi phạm khi đang công tác thì thẩm quyền giải quyết tố cáo được thực hiện như đang đương chức.

Thời gian qua, công tác giải quyết đơn tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên được cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt; sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở (Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022) đã yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Trung ương cụ thể hóa ban hành quy trình thực hiện ở Chi bộ, để công tác giám sát của chi bộ được thực hiện đảm bảo quy định của Đảng.

                                                                                   Một buổi sinh hoạt của chi bộ Văn phòng UBND huyện Xuân Lộc

Quy trình giải quyết tố cáo đối với đảng viên của Chi bộ gồm 03 bước, cụ thể:

I- BƯỚC CHUẨN BỊ

Thành lập tổ và xây dựng kế hoạch giải quyết tố cáo:

- Chi ủy phân công đảng viên nghiên cứu đơn tố cáo, tổ chức gặp người tố cáo để xác định nội dung tố cáo, đối tượng bị tố cáo, báo cáo đề xuất Chi bộ xem xét, quyết định giải quyết tố cáo.

- Chi bộ quyết định (lập tổ giải quyết tố cáo), kế hoạch giải quyết tố cáo; kế hoạch giải quyết tố cáo xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian, phương pháp giải quyết. Thời hạn giải quyết tố cáo là 90 ngày, có thể gia hạn không quá 30 ngày theo quy định.

- Tổ giải quyết tố cáo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ; xây dựng lịch giải quyết tố cáo, gợi ý các nội dung để đối tượng bị tố cáo viết báo cáo giải trình, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

II- BƯỚC TIẾN HÀNH

1- Tổ giải quyết tố cáo triển khai quyết định, kế hoạch giải quyết tố cáo, thống nhất lịch làm việc với đối tượng bị tố cáo; yêu cầu đối tượng bị tố cáo báo cáo giải trình theo nội dung gợi ý, cung cấp hồ sơ, tài liệu và phối hợp với tổ giải quyết tố cáo.

Đối tượng bị tố cáo giải trình bằng văn bản, kèm hồ sơ, tài liệu liên quan gửi chi bộ (qua Tổ giải quyết tố cáo).

2- Tổ giải quyết tố cáo thẩm tra, xác minh:

- Nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu, và chứng cứ nhận được;  làm việc với đối tượng bị tố cáo và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung tố cáo và đối tượng bị tố cáo.

Trong quá trình thẩm tra, xác minh, Tổ gặp và làm việc trực tiếp với đối tượng bị tố cáo để xác định lại và làm rõ thêm về nội dung tố cáo (nếu cần); hướng dẫn người tố cáo thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, giải trình, bổ sung, làm rõ thêm (nếu có); thực hiện các biện pháp bảo vệ người tố cáo.

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung, thời gian, đối tượng giải quyết tố cáo,… hoặc giám định chuyên môn, kỹ thuật thì Tổ trưởng Tổ giải quyết tố cáo báo cáo xin ý kiến cấp ủy chi bộ xem xét, quyết định.

- Tổ giải quyết tố cáo xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giải quyết tố cáo.

3- Tổ chức hội nghị chi bộ thông qua dự thảo báo cáo kết quả quyết tố cáo:

- Thành phần hội nghị: tổ giải quyết tố cáo, đối tượng giải quyết tố cáo và đảng viên của chi bộ. 

- Tổ giải quyết tố cáo thông qua báo cáo kết quả giải quyết tố cáo; đối tượng bị tố cáo trình bày ý kiến giải trình. Hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, kết quả thẩm tra, xác minh.

4- Tổ giải quyết tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ (nếu có), củng cố hồ sơ, tài liệu để hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết tố cáo.

5- Tổ giải quyết tố cáo báo cáo cấp ủy chi bộ về kết quả giải quyết tố cáo trước khi họp chi bộ.

III- BƯỚC KẾT THÚC

1- Chi bộ tổ chức họp, xem xét kết luận:

- Tổ giải quyết tố cáo báo cáo kết quả giải quyết tố cáo; trình bày đầy đủ ý kiến của đối tượng bị tố cáo, tổ đảng quản lý trực tiếp đối tượng bị tố cáo và người tố cáo, các tổ chức, cá nhân có liên quan; đề xuất, kiến nghị.

- Chi bộ thảo luận và kết luận giải quyết tố cáo.

2- Tổ giải quyết tố cáo tham mưu dự thảo thông báo kết luận giải quyết tố cáo trình chi ủy chi bộ; đồng chí bí thư hoặc phó bí thư thay mặt chi bộ ký ban hành.

3- Đại diện chi ủy chi bộ và Tổ kiểm tra triển khai thông báo kết luận giải quyết tố cáo đến đối tượng bị tố cáo bằng hình thức thích hợp.

4- Trả lời cho người tố cáo biết những nội dung về giải quyết tố cáo bằng hình thức thích hợp (có thể trực tiếp hoặc bằng văn bản).

5- Tổ kiểm tra họp rút kinh nghiệm sau giải quyết tố cáo.

6- Lập và lưu trữ hồ sơ đúng quy định.

7- Giao cấp ủy chi bộ theo dõi, đôn đốc việc chấp hành kết luận giải quyết tố cáo.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng ban hành kèm theo các biểu mẫu về Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo, Thông báo kết luận giải quyết tố cáo đảng viên  của Chi bộ và yêu cầu các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc tỉnh chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm quy trình này./.

                                                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Hữu Dần

Bản in
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

 • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

 • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

  Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

 • Đang truy cập:   362
 • Hôm nay:   684
 • Tháng hiện tại:   200016
 • Tổng lượt truy cập:   1095510