Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng (XDĐ) về tổ chức

02/04/2024 14:22:06 67

XDĐ về tổ chức là nội dung quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đảng phải luôn là một khối đoàn kết, thống nhất về mọi mặt, trong đó, sức mạnh của Đảng chính là sức mạnh của tổ chức chặt chẽ, có tính kỷ luật cao. Tổ chức bộ máy phải tinh gọn, hiệu quả, luôn đổi mới, chỉnh đốn cho phù hợp.

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác XDĐ về tổ chức được thể hiện xuyên suốt và nhất quán: “Chúng ta, tất cả mọi người, bất kỳ ở một chức vụ nào, cao hay thấp, to hay nhỏ, tất cả mọi người làm thành một bộ máy. Thiếu một người nào hay có một người làm không tròn nhiệm vụ là hỏng cả”[1]; “Tổ chức phải gọn gàng. Nhiệm vụ của mỗi bộ phận, mỗi người phải quy định rõ ràng”[2]; “Khi cần điều động một người cán bộ cao cấp, thì phải nói rõ lý lịch, năng lực, ưu điểm và khuyết điểm của cán bộ ấy; và vì sao cần phải điều động”[3], v.v..

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 rút ra kinh nghiệm: Phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) trong sạch, vững mạnh, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy. Và quan điểm chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 05 năm 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh là: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ phải được tiến hành đồng bộ với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung XDĐ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Sau hai năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác tổ chức XDĐ của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy của HTCT được sắp xếp tinh gọn gắn với tinh giản biên chế; công tác cán bộ được triển khai thực hiện chặt chẽ. Việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên được quan tâm thực hiện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên được nâng lên, các chỉ tiêu về tổ chức XDĐ đạt kết quả cao: tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 96%, vượt chỉ tiêu (Nghị quyết đề ra 80%); tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 96% vượt chỉ tiêu (Nghị quyết đề ra 85%). Các cấp ủy đã tập trung sắp xếp, kiện toàn kịp thời, đồng bộ, phù hợp với sắp xếp tổ chức bộ máy của HTCT. Hầu hết các TCCSĐ đã thực hiện đúng vai trò là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở; cơ cấu tổ chức đảng mang tính toàn diện, tương đối đồng đều ở tất cả các lĩnh vực. Quan tâm củng cố những TCCSĐ yếu kém không để kéo dài bằng các giải pháp thích hợp. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng chi bộ quân sự xã, củng cố nâng cao chất lượng chi bộ công an xã. Thực hiện hiệu quả nâng cao chất lượng lãnh đạo tổ chức đảng, ấp, khu phố.

Từ đó, phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác tổ chức XDĐ được đưa ra gồm:

1- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội XII Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, tiếp tục kiên trì, kiên quyết chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng HTCT gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2- Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý biên chế gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, trong đó, kịp thời củng cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình TCCSĐ, các tổ chức chính trị - xã hội đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định. Tăng cường công tác XDĐ và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

4- Tiếp tục đổi mới hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tăng tính chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với HTCT các cấp.

Thực hiện tốt những nội dung trên, công tác XDĐ về tổ chức của Đảng bộ tỉnh sẽ đạt những kết quả như mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra./.

 

Mai Quỳnh

 

 [1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, t.7, tr.130.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, t.7, tr. 91.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, t.6, tr.77.

Bản in
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

  Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” bắt đầu diễn ra ngày 13/3/1954 - “Quyết định lịch sử” thay đổi vận mệnh dân tộc

 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam

 • Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

  Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước

 • Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Kỷ niệm 69 năm Thầy thuốc Việt Nam (27/02) - Phát huy truyền thống vẻ vang “Lương y như từ mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

  Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kính yêu viết “thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ” (14/3/1954-14/3/2024)

 • Đang truy cập:   370
 • Hôm nay:   396
 • Tháng hiện tại:   199728
 • Tổng lượt truy cập:   1095222